ไม่มีบทความ แสดงบทความทั้งหมด
ไม่มีบทความ แสดงบทความทั้งหมด

การวิจัยแบบไม่มีส่วนร่วม (Non participative)

การวิจัย/สังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม ( Non participative )      การวิจัยแบบไม่มีส่วนร่วมหรือสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม ( Nonparticipat...