ไม่มีบทความ แสดงบทความทั้งหมด
ไม่มีบทความ แสดงบทความทั้งหมด

ทฤษฎีนโยบายสาธารณะ (โธมัส อาร์.ดาย (Thomas R. Dye))

1.ตัวแบบสถาบัน ( Institutional Model)          โธมัส อาร์.ดาย มองว่านโยบายเป็นผลผลิตของสถาบันหมายความว่านโยบายสาธารณะถูกกำหนดขึ้นจากสถาบ...