บทความ

การวิจัยแบบไม่มีส่วนร่วม (Non participative)

การวิจัย/สังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม (Non participative)
     การวิจัยแบบไม่มีส่วนร่วมหรือสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม (Nonparticipative Obsevation) เป็นการสังเกตการณ์ที่ผู้วิจัยไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นโดยเสมือนการเป็รคนข้างนอก
 แต่ทั้งนี้ การวิจัยแบบไม่มีส่วนร่วมหรือสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม (Nonparticipative Obsevation) นั้นจะเป็นลักษณะของการเก็บข้อมูลด้วยการสังเกตจากภายนอก เพื่อไม่ให้กลุ่มข้อมูลนั้นรู้ตัว เจตนาเพื่อต้องการให้ได้ข้อมูลในลักษณะที่มีความเป็นธรรมชาติมากที่สุด ไร้การเจือปนของการรู้สึก ปรุงแต่งข้อมูล
     โดยการวิจัยแบบไม่มีส่วนร่วมหรือสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม (Nonparticipative Obsevation) นั้นจึงเป็นการเก็บข้อมูลในลักษณะตรงกันข้ามกับการสังเกตการณ์หรือการวิจัยแบบมีส่วนร่วม เเละความตรงกันข้ามของการสังเกตการณ์ทั้ง 2 ประเภทนี้นั้น จึงมักนำข้อมูลทีึ่ได้มาทำการเปรียบเทียบข้อมูลเพื่อหาความแตกต่างระหว่างการได้ข้อมูลจากการรู้ตัวของกลุ่มข้อมูล เเละการไม่รู้ตัวของกลุ่มข้อมูล
อาทิเช่น การตรวจสอบข้อมูลของ พฤติกรรม การปฏิบัติ ของมนุษย์ในสังคม เพราะโดยสามัญสำนึกนั…

การวิจารณ์ เเละ โครงสร้าง

การวิจารณ์ เเละ โครงสร้าง
ในการวิเคราะห์ วิจารณ์ งานที่เกี่ยวข้องกับสัญญะวิทยา (Semiology) นั้น จักต้องมีกลวิธีในการปฏิบัติดังเช่นงานวิจัยทั่วไป เพียงทว่าการวิเคราะห์สัญญะวิทยานั้นจะมีวิธีการที่แตกต่างออกไป คือ มีกระบวนการที่เป็นขั้นตอนที่ใช้ในการสร้างกระบวนการสร้างแนวคิดให้กับตัวผู้วิเคราะห์/วิจารณ์ แยกย่อยไปตามส่วนประกอบต่างๆจากมหภาคไปสู่จุลภาค เพื่อสร้างกรอบแนวความคิดในการวิเคราะห์/วิจารณ์ ที่มีพื้นฐานมาจากส่วนประกอบต่างๆของเป้าหมายที่ต้องการวิเคราะห์ ดังนี้
การวิจารณ์ / การวิเคราะห์เนื้อหา